กระดานแสดงความคิดเห็น รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ชุมชนเข้มแข็ง หอมแดงขึ้นชื่อ ผ้าลายน้ำไหลทอด้วยมือ เลื่องลือไปไกล
 
ข้อมูล อบต.เด่นเหล็ก

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง/ภารกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     
 
 
บริการชุมชน

งบรายรับ - รายจ่าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ข้อบัญญัติประจำปี 2559
ภารกิจหลัก
 
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  แผนยุทธศาสตร์  
  แผนพัฒนา 3 ปี  
  รายงานการติดตามและประเมินผล  
  แผนการดำเนินงาน  
     
  111  
 
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
 
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระบบแท่ง  
  แผนพัมนาบุคลากร  
  แผนอัตรากำลัง พนง.จ้าง หน้า1 หน้า 2  
  ประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหาร  
  ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น  
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 
 
 
รวมเว็บลิงค์

จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
รวมหนังสือสั่งการ/และแนวปฎิบัติกรมส่งเสริมฯ
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมฯ
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลของรัฐ
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเด็กนักเรียน
กิจกรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการดำเนินงาน
 
 
รวมเว็บ อปท.

 
  รวม Web Site อปท.จังหวัดอุตรดิตถ์  
   
สินค้า OTOP
 
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายน้ำไหล
กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 หมู่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
ติดต่อ : คุณลำบอง หลวงมั่ง
โทร : 055 480072, 089 567 5619
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 
 
 
   
   
   
     


 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร     
 
ระยะเวลาให้บริการ

 
 
องค์กรการเรียนรู้

กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การชำระภาษีท้องถิ่น
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
งานบริหารบุคคลท้องถิ่น
 
 
 
ระบบสารสนเทศ

ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบฐานข้อมูลอปท.
ระบบเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลงบประมาณฯ
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระบบ สนง. เศรษฐกิจการคลัง
ระบบติดตามและการประเมินผล
(โครงการข้อมูลการกระจายอำนาจ)
ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
ระบบติดตามก่อสร้างประปา
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
 
 
 
แผนปฎิบัติการ
เอกสารประชาสัมพันธ
ภาพกิจกรรม
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย


 
งานกิจการสภา
 

ทำเนียบสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
งานคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
 
เว็บคนท้องถิ่น
 
 

 
  ชุมชนคนท้องถิ่น  
  สมาคม อบจ.  
  สันนิบาต เทศบาล.  
  สมาคม อบต.  
  เว็บไซต์เพื่อนพนักงานส่วนตำบล  
  ชมรมช่างโยธาไทย  
  สมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทย  
  ไทยตำบลดอทคอม  
  ชมรมธุรการ  
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
 
 

 
 
 
   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ Tel 0-55811280  webmaster E-mail : denlek99@outlook.com