การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่