แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง) องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

ประกาศ กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559 คลิกที่นี่
ประกาศ กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก คลิกที่นี่
ประกาศ การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก คลิกที่นี่
ประกาศ แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  2558 – 2560  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2559 คลิกที่นี่
แผนอัตรากำลัง  3  ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 - 2560 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2