(ปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) คลิกที่นี่
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 คลิกที่นี่
- แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) คลิกที่นี่
- แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2566 คลิกที่นี่
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) คลิกที่นี่
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 คลิกที่นี่
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) คลิกที่นี่
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 คลิกที่นี่
- ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
- ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปี 2564 (ปรังปรุงโครงสร้างใหม่) คลิกที่นี่
- ประกาศกำหนดส่วนราชการ คลิกที่นี่
- ประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่ (ประเภทสามัญ) คลิกที่นี่