ชุมชนเข้มแข็ง หอมแดงขึ้นชื่อ ผ้าลายน้ำไหลทอด้วยมือ เลื่องลือไปไกล  
¢èÒÇÊÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐ »ÃÐÁÇÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ ͺµ.à´è¹àËÅç¡
¢èÒÇ»ÃСÒÈ¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§

¼ÅÔµÀѳ±ì ¼éÒ·ÍÅÒ¹éÓäËÅ
¡ÅØèÁ·Í¼éÒºéÒ¹·èÒ⾸Ôì
µÓºÅà´è¹àËÅç¡
ÍÓàÀ͹éÓ»Ò´
¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ì 53110
µÔ´µèÍ : ¤Ø³ÅӺͧ ËÅǧÁÑè§
â·Ã : 055 480072, 089 567 5619
free analytics for godaddy
ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅà´è¹àËÅç¡ ÍÓàÀ͹éÓ»Ò´ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ì Tel 0-55811280  â·ÃÊÒà 055-811280 webmaster E-mail : denlek99@outlook.com