25-04-65 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
22-04-65 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
04-03-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
08-02-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
06-01-65 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
30-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ม.ค. 65
15-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร -จำนวน 2 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ
13-12-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
2-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ
30-11-64 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธ.ค. 64
18-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 16 รายการ
ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ
29-10-64 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน พ.ย. 64
06-10-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
04-10-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ่
30-9-64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)
22-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประชุม อบต.เด่นเหล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
20-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง
14-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย หมู่ท 6
08-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ
07-9-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
02-9-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาอัดบรรจุเครื่องดับเพลิง
31-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
30-8-64 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ
24-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
18-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
16-8-64 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10-9-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุปัองกันติดเชื้อ
09-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
06-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนัก
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
05-08-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
03-08-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำกงาน
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
30-07-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
27-07-64 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย ม.2
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย ม.6
22-07-64 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6988 อุตรดิตถ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปรณ์ จำนวน 32 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 32 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 27 รายการ
19-07-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3
15-07-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 7737 อุตรดิตถ์
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
07-07-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
01-07-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 555555
30-06-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
23-06-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระสอบทราย
16-06-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
31-05-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
28/05/64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง
24-05-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
17-05-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองนาหนองคา ม.3
11-05-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย
03-05-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโป่ง ม.5
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุ่งผักข้าง ม.4
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ่ ม.3
26-04-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย
19-04-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต
24-03-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเด่นเหล็ก
23-03-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายนาใหญ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
16-03-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
15-03-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ
09-03-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
04-06-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
12-05-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
05-04-64 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เด่นเหล็ก (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เด่นเหล็ก (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
12-03-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564
09-03-64 ประกาศ ผู้ชนะซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
02-03-64 ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสอบรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
23-02-64 ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายพิม ม.6
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย ม.5
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายเหล่าป่าสัก ม.4
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ ม.3
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่ามะโม ม.2
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ ม.2
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามเฒ่า ม.1
17-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
16-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาขวาง ม.6
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.1
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ ม.2
08-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
03-02-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2564
01-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองนาลุ่ม หมู่ที่ 2
29-01-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ก.พ. 64
19-01-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิดน้ำประปาฯ
08-01-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2563
08-01-64 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
30-12-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
15-12-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง
03-12-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2563
01-12-63 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2
26-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเปิดทางระบายน้ำ
18-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
17-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
16-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย
10-11-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2563
00-10-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4
27-10-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรอบบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงฯ
08-10-63 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
07-10-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2563
10-09-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 2563
17-08-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2563
13-07-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3
10-07-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2563
05-06-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2563
04-06-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2563
25-05-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย1 หมู่ที่ 4)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ่อย หมู่ที่ 5)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2)
10-04-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2563
03-04-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายนาโคก หมู่ที่ 3
- เอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
- แบบแปลน
- รายการประมาณการราคาต่อหน่วย
- ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 3
- เอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
- แบบแปลน
- รายการประมาณการราคาต่อหน่วย
- ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายห้วยแค หมู่ที่ 3
- เอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
- แบบแปลน
- รายการประมาณการราคาต่อหน่วย
- ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ
09-03-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2563
12-02-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายนาโคก หมู่ที่ 3)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 3)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแค หมู่ที่ 3)
11-02-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากุ่ม หมู่ที่ 5
- เอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
- แบบแปลน
- รายการประมาณการราคาต่อหน่วย
- ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ
11-02-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6
- เอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
- แบบแปลน
- รายการประมาณการราคาต่อหน่วย
- ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ
06-02-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2563
21-01-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
17-01-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากุ่ม หมู่ที่ 5)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6)
13 -01-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค - ธ.ค. 2562