05-04-64 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เด่นเหล็ก (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เด่นเหล็ก (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)
  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
12-03-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564  
09-03-64 ประกาศ ผู้ชนะซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
02-03-64 ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสอบรับรองเครื่องชั่งตวงวัด  
23-02-64 ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายพิม ม.6  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดิ่นมะขามเตี้ย ม.5  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายเหล่าป่าสัก ม.4  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ ม.3  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่ามะโม ม.2  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ ม.2  
  ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะขามเฒ่า ม.1  
17-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
16-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาขวาง ม.6  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.1  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ ม.2  
08-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  
03-02-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2564  
01-02-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองนาลุ่ม หมู่ที่ 2  
29-01-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ก.พ. 64  
19-01-64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิดน้ำประปาฯ  
08-01-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2563  
08-01-64 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1  
30-12-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
15-12-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง  
03-12-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2563  
01-12-63 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
30-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2  
26-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเปิดทางระบายน้ำ  
18-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  
17-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
16-11-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาน้ำพาย  
10-11-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2563  
00-10-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4  
27-10-63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรอบบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงฯ  
07-10-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2563  
10-09-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 2563  
17-08-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2563  
13-07-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3  
10-07-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2563  
05-06-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2563  
04-06-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2563  
25-05-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย1 หมู่ที่ 4)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ่อย หมู่ที่ 5)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2)  
10-04-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2563  
03-04-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2  
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายนาโคก หมู่ที่ 3  
  - เอกสารประกวดราคา  
  - ราคากลาง  
  - แบบแปลน  
  - รายการประมาณการราคาต่อหน่วย  
  - ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ  
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 3  
  - เอกสารประกวดราคา  
  - ราคากลาง  
  - แบบแปลน  
  - รายการประมาณการราคาต่อหน่วย  
  - ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ  
30-03-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหน้าฝายห้วยแค หมู่ที่ 3  
  - เอกสารประกวดราคา  
  - ราคากลาง  
  - แบบแปลน  
  - รายการประมาณการราคาต่อหน่วย  
  - ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ  
09-03-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2563  
12-02-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายนาโคก หมู่ที่ 3)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 3)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแค หมู่ที่ 3)  
11-02-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากุ่ม หมู่ที่ 5  
  - เอกสารประกวดราคา  
  - ราคากลาง  
  - แบบแปลน  
  - รายการประมาณการราคาต่อหน่วย  
  - ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ  
11-02-63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6  
  - เอกสารประกวดราคา  
  - ราคากลาง  
  - แบบแปลน  
  - รายการประมาณการราคาต่อหน่วย  
  - ผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ  
06-02-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2563  
21-01-63 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1  
17-01-63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากุ่ม หมู่ที่ 5)  
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6)  
13 -01-63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค - ธ.ค. 2562  
03-12-62 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายนาน้ำพาย หมู่ที่ 2)  
15-10-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4  
08-10-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2562  
30-09-62 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
05-09-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 2562  
07-08-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2562  
10-07-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3  
08-07-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2562  
06-06-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2562  
30-05-62 ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเหล่าอีกน้อย หมู่ที่ 2  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายร้องโป่ง หมู่ที่ 4  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงลูกรังสายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสานนาโป่ง หมู่ที่ 5  
13-05-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2562  
10-04-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2  
04-04-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2562  
05-03-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2562  
06-02-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2562  
04-01-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2561  
07-12-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2561  
06-11-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561  
06-02-62 ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
03-10-61 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  
01-10-61 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษี ของ อบต.เด่นเหล็ก  
  ดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562