10-04-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
05-03-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2562  
06-02-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2562  
04-01-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2561  
07-12-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2561  
06-11-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561  
06-02-62 ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
03-12-61 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือและที่ดิน ประจำปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562  
03-10-61 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  
06-11-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561  
19-10-61 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  
08-10-61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
18-10-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2561  
12-09-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 2561  
06-08-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2561  
05-07-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.. 2561  
15-06-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2561  
15-05-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2561  
09-04-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2561  
09-03-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2561  
05-02-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2561  
11-01-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2560  
12-12-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2560  
21-11-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2560  
05-10--60 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
04-10-60 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  
  ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562  
23-08-60 ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
04-07-60 ประกาศ ผลการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.เด่นเหล็ก  
23-06-60 ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.เด่นเหล็ก  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
01-06-60 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงเยาว์ อินนาง หมู่ที่ 1  
26-05-60 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาโรง หมู่ที่ 5  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหินตาก หมู่ที่ 4  
17-05-60 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงเยาว์ อินนาง หมู่ที่ 1  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราค, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  อกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
08-05-60 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาโรง หมู่ที่ 5  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองนาใต้ หมู่ที่ 2  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองนาน้ำพาย หมู่ที่ 2  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหินตาก หมู่ที่ 4  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
15-03-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ขุดลอกหน้าฝายนากุ่ม)  
10-03-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านนายสุบิน)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านนายสังวาลย์)  
16-02-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ลำเหมือง คสล. นาน้ำพาย)  
30-01-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านน้อย-นาหินตาก)  
11-01-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ลำเหมือง คสล. นาโคก)  
03-10-59 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2560  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560