10-07-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3
08-07-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2562
06-06-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2562  
30-05-62 ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเหล่าอีกน้อย หมู่ที่ 2  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายร้องโป่ง หมู่ที่ 4  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงลูกรังสายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5  
  ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสานนาโป่ง หมู่ที่ 5  
13-05-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2562  
10-04-62 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2  
04-04-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2562  
05-03-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2562  
06-02-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2562  
04-01-62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2561  
07-12-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2561  
06-11-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561  
06-02-62 ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
03-12-61 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือและที่ดิน ประจำปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562  
03-10-61 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  
06-11-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561  
19-10-61 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  
08-10-61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
18-10-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 2561  
30-09-61 สรุปการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  
12-09-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 2561  
06-08-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2561  
05-07-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.. 2561  
15-06-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2561  
17-05-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาหินตาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ หมูที่ 2 บ้านนาน้ำพาย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายละคร ปังคำ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก  
15-05-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2561  
11-05-61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาหินตาก หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาค้อ หมูที่ 2 บ้านนาน้ำพาย  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายละคร ปังคำ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก  
09-04-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2561  
09-03-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2561  
28-02-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาขวาง หมู่ที่ 6 บ้านแก่งปลาจ้อย  
22-02-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาโพน หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค  
16-02-61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาโพน หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาขวาง หมู่ที่ 6 บ้านแก่งปลาจ้อย  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค  
05-02-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2561  
11-01-61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2560  
12-12-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2560  
21-11-60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2560  
05-10--60 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
04-10-60 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  
  ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2561