23-08-60 ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
04-07-60 ประกาศ ผลการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.เด่นเหล็ก  
23-06-60 ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.เด่นเหล็ก  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
01-06-60 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงเยาว์ อินนาง หมู่ที่ 1  
26-05-60 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาโรง หมู่ที่ 5  
  ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหินตาก หมู่ที่ 4  
17-05-60 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงเยาว์ อินนาง หมู่ที่ 1  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราค, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าหกศอก หมู่ที่ 3  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  อกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
08-05-60 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาโรง หมู่ที่ 5  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองนาใต้ หมู่ที่ 2  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองนาน้ำพาย หมู่ที่ 2  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหินตาก หมู่ที่ 4  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  เอกสารสอบราคา, รายละเอียดประมาณการราคา ( ปร.4 ) ( ปร.5 )  
15-03-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ขุดลอกหน้าฝายนากุ่ม)  
10-03-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านนายสุบิน)  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านนายสังวาลย์)  
16-02-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ลำเหมือง คสล. นาน้ำพาย)  
30-01-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ถนน คสล. สายบ้านน้อย-นาหินตาก)  
11-01-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก้อสร้าง (ลำเหมือง คสล. นาโคก)