โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2558
(ดูภาพประกอบ)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(ดูภาพประกอบ)

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(ดูภาพประกอบ)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2558
(ดูภาพประกอบ)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวคม 2557
(ดูภาพประกอบ)
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชิน
(ดูภาพประกอบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด เทศกาล หอม-กระเทียม ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(ดูภาพประกอบ)