พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎระเบียบกระทรวง