ประกาศ ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ครั้งที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย. ๖๒)
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับ อบต.เด่นเหล้ก ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง