คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

แผนการจัดการองค์ความรู้

คู่มือ การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น

คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุม และประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ

คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒