รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 คลิกที่นี่  
รายงานผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 คลิกที่นี่
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.เด่นเหล็ก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2