ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (คลิ๊ก)
  รายชื่อกระบวนงาน
  1. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (คลิ๊ก)
  2. การรับชำระภาษีป้าย (คลิ๊ก)
  3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (คลิ๊ก)
  4. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คลิ๊ก)
  5. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (คลิ๊ก)
  6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (คลิ๊ก)
  7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (คลิ๊ก)
  8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (คลิ๊ก)
  9. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลิ๊ก)
  10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (คลิ๊ก)
  11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (คลิ๊ก)
  12. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลิ๊ก)
  13. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน (คลิ๊ก)
  14. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (คลิ๊ก)
  15. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (คลิ๊ก)