เรื่อง

สถานะ

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คลิกที่นี่
ระบบเพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่