มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่  
มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่