มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 คลิกที่นี่
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส คลิกที่นี่
มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ คลิกที่นี่  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 คลิกที่นี่  
ผลคะแนน การวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2562 คลิกที่นี่  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2562 คลิกที่นี่  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่  
มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่