มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง
สถานะ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน คลิกที่นี่
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Cranizational Culture) พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 คลิกที่นี่  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 คลิกที่นี่