งานการเงิน - การบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565  
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2  
รายงาน การรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564