แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่  
รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) คลิกที่นี่  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) คลิกที่นี่  
แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่