แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 คลิกที่นี่
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
ประกาศขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565) คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เด่นเหล็ก ปี พ.ศ. 61-64 (ขยายกรอบสิ้นสุด ปี พ.ศ. 2565) คลิกที่นี่
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่