การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เรื่อง

สถานะ

  การมีส่วนร่วมของประชาชน คลิกที่นี่
  การประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลเด่นเหล็ก ในการประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และพื้นที่ “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง – วังยาว คลิกที่นี่
  การประชุมประชาคม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลเด่นเหล็ก ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) คลิกที่นี่